GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE VE GELECEĞE DOĞRU MUDURNU

        *Mudurnu adının, Anadolu’nun en eski halklarından olan Luviler’in dilinden geldiği ve kelimenin kökünü oluşturan “Modra” sözcüğünün, Luvice’de, “Ana Tanrıça’nın eşi” anlamında kullanıldığı, arkeoloji kaynaklarında belirtilmektedir.

      *Modra sözcüğünün zamanla;   Modranea, Moderna, Modrene, Mudurlu vb. değişimlerle Mudurnu biçimine dönüştüğü bilinmektedir.

     * Coğrafya biliminin kurucusu olarak kabul edilen Amasyalı Strabon'a göre; Modrene (Mudurnu) yakınlarında, Kıssaion ve Mela antik kentlerinin bulunduğu ve yörenin Anadolu’nun önemli ticaret yolları üzerinde bulunduğu belirtilmektedir. 

    * Mudurnu havalisinde kapsamlı arkeolojik çalışmalar yapılmamıştır. Son yıllarda gerçekleştirilen arkeolojik yüzey çalışmaları ile bölgede önemli bulgular tesbit edilmiştir. Bizans askeri yolu üzerinde, Mudurnu sınırları içinde üç adet kale-garnizon belirlenmiştir. Değişik tarihlerde Mudurnu çevresinden elde edilen arkeolojik bulgular; İstanbul Arkeoloji Müzesi, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Bolu Müzesi’nde sergilenmektedir. Özellikle MÖ 6. Yüzyıla tarihlenen ve “Mudurnu Kibelesi Heykeli” olarak adlandırılan Ana Tanrıça Kibele Heykeli ve Bolu Müzesi’nde bulunan “Mudurnu Arslanı Heykeli”,  önemli ünik eserler arasında yer almaktadır. 

     *Tarih boyunca önemli ticari ve askeri yolların güzergâhında yer alan ve İpek Yolu hattında önemli bir menzil noktası olan Mudurnu; Hititler, Frigyalılar, Bitinyalılar, Roma-Bizans dönemlerinde de orta ölçekte bir ticaret ve zanaatkarlar kenti olmuştur.

      *Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluş döneminde, İznik yolu üzerinde bulunan Mudurnu kentinin de erken dönemde Selçuklu topraklarına katıldığı, daha sonra tekrar Bizans sınırlarına dahil olduğu bilinmektedir. Mudurnu; Anadolu Selçukluları’nın ilk döneminde, yoğun Türkmen göçleri alan bir Selçuklu toprağı haline gelmiş, 13. yüzyılın sonlarında Candaroğulları Beyliği’nin topraklarına katılmıştır. 13. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Mudurnu kenti, Doğudan gelen Moğol saldırılarından kaçan  Orta Anadolu Ahilerinin sığındığı, Türkmen nüfusun yoğunluk oluşturduğu güvenilir bir “Uç Kenti-Ahilik Merkezi” haline gelmiştir.  14. Yüzyılın başında Osmanlı Beyliği’nin çekirdek toprakları içinde yer alan Mudurnu, bu dönemde ”mahruse- önemli kent” ünvanıyla anılmış ve  “Bir Ahilik ve İlim Merkezi”  olarak önem kazanmıştır. Erken Osmanlı Dönemi’nde Mudurnu’ya yerleşen önemli bir Ahi lideri-Ahi Zaviyesi Şeyhi olan “Ahi Baba Umran- Şeyhu’l Umran”ın mezarı,  Mudurnu kentinin batı yamaçlarındaki Şehriman Tepesi’nde bulunmaktadır. 
          
     *Kuruluş döneminde Osmanlı Devleti’nin çekirdek toprakları içinde yer alan Mudurnu’ya ilk Osmanlı akınları, Osman Bey ve ünlü komutanlarından Samsa Çavuş tarafından gerçekleştirilmiştir. Osmanlı’nın ilk dönemine, kuruluşuna damgasını vuran Çandarlı Vezir ailesi, Sultan Orhan Bey döneminde Mudurnu’dan, Şeyh Fahreddin-i Rumi Medresesi’nden alınarak önce Bursa Kadılığı’na daha sonra Vezirlik makamına getirilmiştir. Erken Osmanlı döneminde Mudurnu’nun bir “şehzade eğitim merkezi” konumunda olduğu ve bu özelliğinin 15. Yüzyılın ortalarına, Fatih dönemine kadar uzandığı bilinmektedir.

    *Mudurnu, üç Padişah camisinin bulunduğu önemli bir Osmanlı yerleşimidir. 1920’li yıllara kadar ibadete açık olan Sultan Orhan-İmaret Camisi’nden sonra, kuruluş devri mimarisi açısından büyük öneme sahip olan Yıldırım Bayezit Camisi ve Yükselme Devri’nde inşa edilen Kanuni Sultan Süleyman Camisi, günümüzde hizmet vermeye devam etmektedir.

  *1334 yılında, Sultan Orhan Bey döneminde Mudurnu’ya uğrayan Tancalı seyyah İbni Batuta, seyahatnamesinde Mudurnu’yu; ”Ahi zaviyeleri ve tekkelerinin yaygın olduğu, tamamıyla Müslüman –Türk ahalinin meskûn bulunduğu bir kasaba” olarak tanımlamaktadır. 

 *1402-1413 Fetret Devri’nde Mudurnu yöresi, Timur ordularının saldırılarından kaçan üç şehzadenin; Türkmen nüfusunun ve Ahi zaviyelerinin yoğunluk oluşturduğu güvenilir bir sığınma bölgesi olmuştur. Çelebi Mehmet, Mudurnu-Seben yaylalarında otağ kurarak güç toplamış ve Osmanlı Devleti’nin ikinci kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

   *1650 yılında Mudurnu'ya gelen Evliya Çelebi, kasabayı: "3000 konut, 17 mahalle, Yıldırım Camii ve Medresesi, 1 Darülhadis, 13 çocuk mektebi, 3 Han ve Hamam, 1100 iğneci tezgâhı ve dolabı vardır, Mudurnu yapımı iğne ve boduçlar, Rum ülkelerine ve Hind'e kadar gönderilir. “ diye tarif etmektedir.
 
      *Kâtip Çelebi, Cihannüma adlı eserinde Mudurnu’yu; “Birçok kez mevleviyet (kadılık) kabul edilmiş bir kazadır. 11 mahallesi, 2 hamamı ve üç camii vardır. Yıldırım Bayezit, Sultan Süleyman ve Asilbey Camilerinin yanısıra bir Yıldırım Medresesi, Rüstem Paşa’nın yaptırdığı Dibek Hanı vardır. Halkının çoğu iğnecilik yapmaktadır. İki dağ arasında yer alır. Kasabanın kuzey doğusunda yer alan dağın üzerinde, üç tarafı duvarla çevrili bir kalesi vardır. Dokurcun ve Kozyaka adıyla iki nahiyesi vardır” şeklinde anlatır…

   * Mudurnu kasabası 19.yüzyılın ortalarına kadar, Osmanlı ordularının seferleri, ticaret kervanları, posta teşkilatları, sefirliklerin yolculukları sırasında; önemli bir menzilhâne ve konaklama merkezi olmuştur. Kasabaya uğrayan bu grupların hizmetlerini karşılamak için; çok sayıda konak, vakıf mülkü, han ve kervansaray inşa edilmiştir. 19. Yüzyılın sonlarından itibaren İstanbul-Ankara ulaşımında, kuzeyden geçen yolların tercih edilmesi ile yörenin eski canlılığı azalmıştır.

 * Kastamonu ve Müstakil Bolu Mutasarrıflığı Salnamelerinde Mudurnu’nun, Osmanlı iktisadi yaşamında önemli bir esnaf-zanaatkârlık ve ticaret merkezi olduğuna yönelik bilgiler mevcuttur. Özellikle; Mudurnu Aynacılar Çarşısı’nda üretilen aynaların, kasabada yaygın olan iğneci tezgâhlarının mamulatı kız iğnelerinin, Mudurnu Mensucat-İpek Fabrikası ürünlerinin, Mudurnu el işlemeleri ve oyacılığının, Mudurnu demirci, bakırcı, semerci, bıçakçı, mutaf esnafının ürünlerinin aranan, kaliteye sahip mallar olduğu belirtilmektedir.

    *Mudurnu’nun Osmanlı Devleti’nin tarihi içinde adının duyulduğu üçüncü önemli devresi de; I. Dünya Savaşı’nı takibeden Milli Mücadele döneminde Mudurnu’nun üstlendiği önemli roldür. 

    * 30 Ekim 1918 -Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında Anadolu’yu işgal altına alan; İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan ordularının yanısıra ülke içinde bir de iç savaş, Ankara- İstanbul Hükümetleri kavgası başlamıştır.  Bir bölüm insanımız Padişah yanlısı olup, işgal kuvvetleriyle işbirliği yaparken, bir bölüm insanımız da işgallere karşı çıkarak Mustafa Kemal Paşa’nın yanında yer almıştır. Ülkeyi saran bu kardeş kavgalarının en büyük ve tehlikeli olanı; Adapazarı, Düzce, Bolu, Mudurnu, Gerede vd. yöreleri sarmıştır. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasını engellemek isteyen Hilafet kuvvetlerinin bir sel gibi Ankara’ya doğru ilerleyişi, Mudurnu Kuvayı Milliye Direnişi ve Düzce İsyanı’nın bastırılmasıyla önlenmiştir. 1920 Nisan ve Mayıs aylarında, Adapazarı, Düzce, Bolu, Çarşamba ve Mudurnu köylerinden toplanan Hilafet Kuvvetleri’nin Ankara’ya uzanan isyan hareketinin belkemiği, Mudurnu Kuvayı Milliye Direnişi ile kırılmıştır. 
*Mudurnu ve çevresi, Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluş yıllarından itibaren, Candaroğulları Beyliği ve Osmanlı Beyliği dönemlerinde Türkmen yerleşiminin yoğunluk oluşturduğu önemli bir esnaf ve zanaatkârlık kenti, bir Uç Şehri, Osmanlı Devleti’nin önemli bir “Ahilik-İlim ve Kültür Merkezi” olmuş, yakın tarihi dönemde; İstiklal Savaşı’na, yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşuna, Cumhuriyet’in kazanımlarına, köklerinden gelen bu gelenekle en fazla katkı veren, sahip çıkan yurt köşelerinden birisi olmuştur…

TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRAS VARLIKLARIMIZ


    *Mudurnu Kentsel Sit Alanı içinde; 207 adet konut, 3 çeşme, 1 köprü, 3 hamam, 1 mescid, Kanuni Sultan Süleyman Camii, Yıldırım Beyazıd Camii, Hatice Hatun Camii, Asilbey Camii, Ağaçlarbaşı Camii, Abdurrahim Tırsi Haziresi, Kanuni Sultan Süleyman Haziresi, Ahi Baba Şeyhu’l Umran Haziresi olmak üzere, 224 adet tescilli yapı bulunmaktadır. Çevresindeki tarihi kentler içerisinde, barındırdığı sivil ve resmi mimari örneklerinin özellikleri ve sayısı itibarıyla Mudurnu dikkati çeken bir yerleşim birimidir.

    *Ayrıca; Mudurnu Kalesi, Karacakaya Nekropolü, Gedikler Tümülüsleri, Pelitözü Tümülüsü, Samsaçavuş Köyü Bizans kalıntıları, Karşıköy, Gelinözü, Taşçılar Köyü, Uzunçam Köyü, Hacıhalimler Köyü Arkeolojik sahaları, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescil edilen Sit alanlarıdır.

   * Mudurnu ;“Babas Kaplıcaları” ve ”Sarot Kaplıcaları” çok eski tarihlerden bu yana bilinen ve hizmet veren termal zenginlik kaynaklarıdır. 

   * Mudurnu mülki sınırları içinde bulunan; Abant Tabiat Parkı, Sülüklügöl Tabiatı Koruma Alanı ve I. Derece Doğal Sit alanı olarak tescil edilen Karamurat Gölü, önemli doğal miras varlıklarımızdandır. 

MUDURNU’NUN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS VARLIKLARI

                                          

     * Mudurnu’nun somut olmayan kültürel miras varlıklarıyla ilgili olarak, yeterli folklorik araştırma ve envanter çalışmaları yapılmamıştır. Fakat bu konuda Mudurnu’nun en büyük şansı; Dünyanın ve Türkiye’nin önemli bir Halkbilim ustası olarak kabul edilen Pertev Naili Boratav’ın, ilk Folklor çalışmalarına Mudurnu’da başlamış olmasıdır. Mudurnu’da Halk Kültürü ve Edebiyatı konularında birçok araştırma ve derlemesi bulunan Pertev Naili Boratav’ın çalışmaları, yöre kültürü açısından önemli bir şanstır 

    *Mudurnu, uzun tarihi dönemler boyunca; İpek Yolu güzergâhında yer alan, Osmanlı ordularının seferleri, ticaret kervanlarının, posta teşkilatlarının, sefirliklerin yolculukları sırasında uğradıkları “önemli bir menzilhâne, konaklama ve kültür merkezi” olmuştur. İstanbul’u Anadolu’ya ve doğu ülkelerine bağlayan yol üzerinde bulunması Mudurnu’yu, devlet ricalinin, tüccarların, sıkça gelip gittikleri, konakladıkları bir merkez durumuna getirmiş ve bu sebeple de kasabada aristokrat bir zümrenin oluşmasına, gösterişli konakların yapılmasına yol açan bu özelliği ile Mudurnu, Saray çevrelerinde önemsenen bir yerleşim merkezi haline gelmiştir.

    *Bu doğrultuda Saray’ın tavuk ve yumurta ihtiyacını karşılayan, doğrudan Saray mutfağının tüketimine dönük olarak; tereyağı ve peynir üretimi yapılan, özellikle armut başta olmak üzere bazı tarım ürünlerini Saray’a vermekle yükümlü sayılan bir kaza olmuştur. 

    * Mudurnu kasabası;  Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde, 19. yy’ın sonu, 20. yy’ın başında, vatanlarını kaybettikleri için, -uzak Osmanlı topraklarından göç edenlerin- güvenli bir yerleşim merkezi olarak tercih ettikleri bir yöre olmuştur. Mudurnu, bu farklı coğrafyaların insanlarının kültürlerini aynı potada birleştirerek zenginleştirdikleri bir tarihi kent olmuştur. Yine yüzyıllar boyunca İstanbul’dan Anadolu’ya uzanan yolların üzerinde, orta ölçekte bir kültür ve ticaret merkezi olarak şekillenen Mudurnu çevresinde, çok zengin bir dil, somut olmayan kültürel miras birikimi mevcuttur.     

    *Türkiye’de ;“Ahilik Kültürü” nün izlerinin hala yaşadığı, her Cuma günü “Ahilik-Esnaf Duası” nın yapıldığı ve  “Ahilik Festivali”nin düzenlendiği tek ilçe Mudurnu’dur. Türkiye’de 2009 yılının Ahibaba’sı da, Mudurnu’dan seçilmiştir.

    *Yakın geçmişe değin sadece Mudurnu’da yaşatılan; “Mudurnu Epcennet Şenlikleri” ve ” Mudurnu Betnam- Bahar Bayramı Kutlamaları” , “Nevruz-Navrız Kutlamaları” 1970’li yıllara kadar sürdürülen önemli kültürel değerlerimizdendir.

    *  Yakın dönemlere kadar yaşatılan bahar ve güz bayramı etkinliklerinin yanısıra,“Mudurnu Birikmesi-Ateş Gezmeleri”,  “Helva Sohbetleri”, “ Köy Hacet Bayramları”, ”Eren Bayramları “, “Şeyhül Ümran ve Karaaslan Baba Bayramları”, ”Abant Bayramları” vb. somut olmayan kültür miras değerlerimiz arasında yer alır.

     *1920’li yıllara kadar yörede faaliyetini sürdüren Mudurnu İpek Fabrikası’ndan ve yaygın olarak yapılan ipekböceği üretiminden geriye pek fazla iz kalmasa da, yöreye özgü köklü oyacılık geleneği, sayısı yüze ulaşan oya çeşidi konusunda gerekli belgeleme çalışmaları yapılmalıdır.  

    *Mudurnu Kentsel Sit Alanı içinde tescillenen 200’ü aşkın sivil mimari ahşap yapımız mevcuttur. Herbiri farklı bir inşaat tekniğini, yöresel mimari geleneğini yansıtan bu zengin kültürel miras varlıklarımızın yaşatılması, zamanın yıpratıcılığından kurtarılarak restore edilmesi aciliyet arzeden sorunlarımızın başında gelmektedir.

       **“Kentlerin önemi ve büyüklüğü, nüfuslarıyla, ekonomik güçleriyle ölçülmez, kentler sahip oldukları; tarihi, kültürel ve doğal miras varlıkları ile önem kazanırlar ve bu değerleri koruyup geliştirdikleri ölçüde de büyürler” cümlesinde ifadesini bulan bir anlayışla;  tarihi, kültürel ve doğal miras varlıkları, somut olmayan kültürel miras değerleriyle Mudurnu, ilgi ve destek bekleyen bir   “Kültür Kenti “ olarak hizmet, görev ve çalışma beklemektedir...

   *** Mudurnu’muzun; tarihi, kültürel-folklorik, doğal miras varlıklarını korumak, tanımak ve  tanıtmak, sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı temelinde yeni iş sahaları yaratmak, topluma uyumlu, çevreye duyarlı bir anlayış doğrultusunda ve sürdürülebilir bir gelişme- kalkınma anlayışı temelinde yarınlara taşınması, resmi ve yerel görevlilere- yetkililere - ve hepimize düşen asli bir görevdir…BÜLTENLERİMİZDE KONU BAŞLIKLARI

MUDURNULULAR DERNEĞİ BÜLTENİ 1. SAYI –KASIM 2006

­­                                                               İÇİNDEKİLER

 

1.“TARİHİN DOĞAYLA BULUŞTUĞU YER- MUDURNU” Mehmet Karakaşoğlu

__________________________       

2.”İMPARATORLUKTAN CUMHURİYETE MUDURNU TARİHİNDEN KESİTLER”  Yard. Doç. Dr. Hüseyin Sarı                       ______________________

3. “MUDURNU’DA KUVAYI MİLLİYE ÖRGÜTLENMESİ” Mehmet Tunçkol

_______________

4.”İSTİKLAL SAVAŞI’NDA BİR MUDURNULU- İMALAT-I HARBİYE BAŞ USTASI SALİH SALİM CUNBUR” Müjgan Cunbur

_______________

5. “MAREŞALİ TUTUKLAYAN ONBAŞI” Selami Erkut

_______________

6. “MUDURNU İLÇESİ- DEDELER-TOPALLAR KÖYLERİ 2000 YILI KURTARMA KAZISI ÇALIŞMALARI” Mustafa Y. Güneş

 __________________________      

7. ”DAVUD-İ HALVETİ HAZRETLERİ” Müjgan Cunbur

 __________________________                                          

8. ”BİR AZİM, İMAN VE İRADE ABİDESİ -Dr. Müjgan cunbur” Mehmet Nuri Yardım

______________________________

9. “BİR DÜNYA VATANDAŞI- MUDURNU HEMŞERİSİ PERTEV NAİLİ BORATAV” Mehmet Tunçkol

 __________________________     

10. “MUDURNU RESİMLERİ VE BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU”  Salih Rüştü Taşçıoğlu   ___________________________                

11. “MUDURNU GELENEKLERİNDEN ÖRNEKLER” Zekiye Tütüncü

___________________________

12. MUDURNU BİR MECBURİYET” Celal Özcan                                                                       

___________________________

13. MUDURNU İLÇESİNİN BİYOLOJİK ZENGİNLİKLERİ” Do. Dr. Okan Külköylüoğlu –Yrd. Doç. Nuray İkinci                                                                      __________________________

14. AİBÜ BİRİNCİSİ MEHTAP DERELİ”

15. BİR VARMIŞ ABANT BİR YOKMUŞ KAZ GÖLLERİ” Mehmet Tunçkol                                                                       __________________________MUDURNU’DA KÖY ENSTİTÜLÜ ÖĞRETMENLER” Mehmet Tunçkol


MUDURNULULAR DERNEĞİ BÜLTENİ 2.SAYI–HAZİRAN 2007

­­                                              İÇİNDEKİLER

 

1.“MANEVİ MİRASIMIZ MUDURNU” Nihat Doğulu  

_______________                                                                    

2.”GÖYNÜK, MUDURNU, BOLU, KÖROĞLU ÇEŞMESİ VE GEREDE’NİN TARİHİMİZDE ÇİZİLEN İLK RESİMLERİ” Güray Önal                                

__________________                    

3. “MİLLİ MÜCADELE YILLARINDA MUDURNU” Yard. Doç. Dr. Hüseyin Sarı

___________________________

4.”ULUSAL KURTULUŞ SAVAŞI’NIN İLK DÖNEMİNDE MENZİL HATTI’NA EGEMEN OLMA KAVGALARI- MENZİL HATTINDA BİR KAVŞAK NOKTASI MUDURNU” Mehmet Tunçkol

___________________________

5. “HİLAFET İSYANLARI DÖNEMİNDE MUDURNU KONULU SÖYLEŞİLER” Mehmet Tunçkol

___________________________

6. “ABDURRAHİM TIRSİ” Dr. Müjgan Cunbur

 __________________________         

7. ”MUDURNULU AYINGACILARIN TÜRKÜSÜ” Mehmet Tunçkol

 __________________________                                                                                        

8. ”İKİ KÜLTÜR DEĞERİMİZ: BANDO VE SPOR KULÜBÜ” Mehmet Karakaşoğlu

___________________________

9. “MUDURNU’DA TARİHİ İĞNECİLİK SANATI- UNUTULAN SANATIMIZ” Güray Önal  

 __________________________

10. “MUDURNU MUTFAĞINA GENEL BİR BAKIŞ” Zekiye Tütüncü   ___________________________              

11. “KÜLTÜR VE EVRENSELLİK” Mahmut Öztürk 

 

12. BİR MUDURNU GELENEĞİ-BİRİKME” Ali Tunçkol

___________________________

13. “MUDURNU’DA SARIKIZ-HÜSNÜM AŞIK EFSANESİ” Mehmet Tunçkol

___________________________             

14. ”TERMİK SANTRALLER VE ÇEVRE SORUNLARI- GÖYNÜK TERMİK SANTRALİ ÖRNEĞİ” Doç. Dr. Okan Külköylüoğlu                              _________________________

15. “KAYBEDİLEN KAZANDIRILIYOR- MUDURNU VE ÇEVRESİNDEKİ AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARI” Hüseyin Vardar                                      

 __________________________                       

16. “YAKIN TARİHLE İLGİLİ NOSTALJİK BİR SÖYLEŞİ-HAYDAR PEKEL VE HAYDAR AKYOL” Mehmet Karakaşoğlu

___________________________

MUDURNULULAR DERNEĞİ BÜLTENİ 3. SAYI. HAZİRAN-2008

­­                                     İÇİNDEKİLER

 

1.“MUDURNULU UNUTULMUŞ İKİ DİVAN ŞAİRİ-SÛZENÎ VE OĞLU ZÂRΔ Dr. Müjgan Cunbur.  

_________________________           

2.”ERKEN OSMANLI DÖNEMİNDE BİR ŞEHZADE YERLEŞİMİ-MUDURNU” Doç Dr. Fatih Müderrisoğlu

____________________                  

3. “GALİÇYA’DA MUDURNULU BİR ŞEHİT-DEDEM ÖKSÜZOĞLU MEHMET EMİN” Güray Önal

 

4.”MUDURNU’YU AYDINLATAN DİN ÂLİMLERİMİZDEN FİLİBELİ HOCA (1841-1929)” Güray Önal

______________________

5. “Mudurnu kalesinin bir tarafında sur olmadığını biliyor muydunuz?”  Güray Önal

 

6. “KARA FATMA MUDURNU’DA” Mehmet Tunçkol

 _____________________                            

7. ”MUDURNU’NUN EN İHTİYAR ADAMI FİLİBELİ HACI HAFIZ EFENDİ’DİR” Mudurnulu Musapaşazade Süreyya- Çeviri: Prof. Dr. Enver Konukçu.

 _________________________                                                         

8. ”pullarda çevrenin dili” Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu                  -------------------------------                                  

9. “MUDURNU’DA FARİĞ EMİNE EFSANESİ” Mehmet Tunçkol

 __________________________-                                                  

10. “Doğal hayat, biz ve çıkarlarımız” Doç Dr. Mustafa Ünal  ___________________________                   

11. “AŞIK-AKDÖRT” Ali Tunçkol      

___________________________

12. MUDURNU’DA EPCENNET ŞENLİKLERİ” Mehmet Tunçkol                                                                         __________________________

13. “başkırdistan cumhurbaşkanı zeki validi bey ve Pertev naili bey’in Mudurnu seyehati notları”.                                                            __________________________                                                      

14. ”Osmanlı devlet arşivlerinde Mudurnu- seçme konu başlıkları” Mehmet Tunçkol                              

 __________________________

BÜLTENLERİMİZDE KONU BAŞLIKLARI

MUDURNULULAR DERNEĞİ BÜLTENİ 4. SAYI –HAZİRAN 2009

­­                                   İÇİNDEKİLER

 

1.“ŞER’İYE SİCİLLERİNE GÖRE MUDURNU ESNAFI” Dr. Müjgan Cunbur  

________________________                                                            

2.”MUDURNU’DA ESNAFLARIN PİRLERİ” Pertev Naili Boratav                                 _________________________             

3. “Türkiye’de yılın ahisi Mudurnulu Mehmet Şenkaya” Mehmet Tunçkol

_______________________

4.”SAMSA ÇAVUŞ VE EZAN SESİNE HASRET CAMİSİ” Güray Önal

____________________

5. “MUDURNU’DA YETİŞEN BİR VEZİR-İ AZAM-ÇANDARLI KARA HALİL HAYREDDİN PAŞA” Güray Önal

______________________

6. “PERTEV NAİLİ BORATAV ARŞİVİNDEN SEÇMELER-NAZIM VE PERTEV NAİLİ BORATAV BOLU’DA-KURTULUŞ SAVAŞI  YILLARININ BİR ANISI İÇİNDE NAZIM HİKMET” Mehmet Tunçkol                                                                                               ________________________                                                            

7. ”KURTULUŞ SAVAŞI TÜRKÜLERİ” Pertev Naili Boratav

 __________________________                                                        

8. ”MUDURNU PERTEV NAİLİ BORATAV KÜLTÜR EVİ” Mehmet Tunçkol

___________________________

9. “İLHAN BAŞGÖZ İLE SÖYLEŞİ” Mehmet Tunçkol   

 __________________________                                                       

10. “MIRIK- BİR KÖY ÇOCUK OYUNU” Ali Tunçkol 

 __________________________                   

11. “ABANT GÖLÜ TABİAT PARKI’NI MİLLİ PARKI YAPMAK” Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu      

___________________________

12. MUDURNU’NUN SOĞANLI BİTKİLERİ” Yard. Doç. Dr. Nursel İkinci                                  -------------------------------                        

13. “ANIT TÜRK FINDIK AĞACI” Suat Tosun

__________________________                                                              

14. ”MUDURNU SAAT KULESİ” Güray Önal                             

 __________________________

15. “TARHANA KAYA”  Mehmet Tunçkol.                                      

 __________________________                        

16. “MİLLİ MÜCADELENİN MUDURNUSUNDA ÜÇ ESİR VE İLK OTOMOBİL” Güray Önal

___________________________

17. “BALKANDAN SAKARYA’YA MUDURNU KASABASI” Güray Önal

 __________________________

18. “MUDURNU’NUN KURTARICISI ÇOLAK İBRAHİM BEY” Mehmet Tunçkol            

___________________________

19. MUDURNU’DA HİLAFET İSYANLARI-KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİNİN TANIKLARI İLE YAPILAN SÖYLEŞİLER” Mehmet Tunçkol                                                                                               

MUDURNULULAR DERNEĞİ BÜLTENİ 5. SAYI. ARALIK-2010

­­           (PERTEV NAİLİ BORATAV ÖZEL SAYI)                       

 

                                       İÇİNDEKİLER

 

1.“19. YÜZYILDA VE 20. YÜZYIL BAŞLARINDA MUDURNU KAZASININ EKONOMİK SOSYAL DURUMU”

______________________                                                                

2.”1916 TARİHLİ MÜSTAKİL BOLU SANCAĞI SALNAMESİNDE MUDURNU’NUN EKONOMİK SOSYAL DURUMU”

_____________________           

3. “1925 TARİHLİ BOLU VİLAYETİ SALNAMESİNDE MUDURNU’NUN EKONOMİK DURUMU”

______________________

4.”1916 YILINDA MUDURNU’DA SİYASİ ORTAM” Mehmet Tunçkol

_____________________

5. “kaymakam abdurrahman naili bey (boratav) Mehmet Tunçkol

___________________________

6. “İLHAN BAŞGÖZ İLE SÖYLEŞİ” Mehmet Tunçkol                                                                                                __________________________           

7. ”MUKTUDER-PERTEV NAİLİ BORATAV KÜLTÜR EVİ AÇILDI”

 __________________________

8. ”BORATAV AİLESİNİN MUDURNULU DOSTLARIYLA SÖYLEŞİLER: EDİP ATALAY, İSMAİL HAKKI YAZGAN, HATİCE TUNÇKOL” Mehmet Tunçkol                                                   

______

9. “boratavların silinmeyen izleri”   Mehmet Karakaşoğlu

 __________________________                                                        

10. “Pertev naili boratav için ne söylediler?”  ___________________________                

11. Pertev naili boratav kültür evinde cengiz Bektaş ile buluşmak”     Mehmet Cantürk 

__________________________

12. PERTEV NAİLİ BORATAV’DAN MUDURNULU DOSTLARINA MEKTUPLAR”

___________________________

13. “PERTEV NAİLİ BORATAV-HAYATINDAN KESİTLER” Mehmet Tunçkol

______________________                                                                

14. ”MUDURNU TÜRKÜLERİ” Pertev Nail Boratav

 _________________________

15. “MUDURNU – ABANT DİBİ KÖYLERİNDE BİR DÜĞÜN TÖRENİ”    Pertev Nail Boratav                                  

 __________________________       

16. “MUDURNU’NUN ABANT-DİBİ KÖYLERİ ÜZERİNE YAPILMIŞ BİR İNCELEMEDEN NOTLAR” Pertev Nail Boratav                                  

__________________________

               MUDURNULULAR DERNEĞİ BÜLTENİ 6. SAYI. ARALIK-2011

­­                                  İÇİNDEKİLER

 

1.“MUDURNU DOĞUMLU BİR ŞAİR - TIFLİ” Dr. Müjgan Cunbur   ___________________________                                                      

2.”ŞERR’İYE SİCİLLERİNE GÖRE II. MAHMUT DÖNEMİNDE MUDURNU’DA NÜFUS HAREKETLERİ VE TOPLUMSAL HAYATTAN BİR KESİT”  Yard. Doç. Dr. Hüseyin Sarı                                 _________________________              

3. “SABRİ KARAÇAYIR” Güray Önal

___________________________

4.”BOLU’NUN TARİHÇESİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL VARLIKLARI” Mustafa Y. Güneş

___________________________

5. “MUDURNU’DA ESKİ TAŞLARIN BİZE SÖYLEDİKLERİNDEN KÜÇÜK ALINTILAR” Yard. Doç. Dr. Meral Ortaç

_________________________

6. “MUDURNU’DA BULUNAN BİR ANTİK MEZAR TAŞI VE KİBELE (KYBELE) HEYKELİ” Mehmet Tunçkol

 __________________________                                                        

7. ”ABANT GÖLÜ TABİAT PARKI- DOĞA MÜZESİ” Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu

 __________________________                                   

8. ”ABANT’I HATIRLAMAK Şükran Akşıray                                                    

_-------------------

9. “BOLU ANILARIM VE MUDURNU” Muhittin Fehmi Özgen  

 ________________________                                                           

10. “MUHİTTİN FEHMİ ÖZGEN’İ NASIL BULDUM?”   Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu

___________________________                

11. “BOLU KIZ ÖĞRETMEN OKULU (KIZILÇULLU KÖY ENSTİTÜSÜ) VE ÖĞRETMEN MUHİTTİN FEHMİ ÖZGEN” Mehmet Tunçkol

___________________________

12. HİS, HES VE BARAJLARIN ÇEVRE ETKİLERİ” Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu

____________________________

13. “MUDURNU VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ FLORA TESPİT ÇALIŞMALARI” Or. Yük. Müh. Bilge Tunçkol

___________________________          

14. ”MUDURNU DEVLET HASTAHANESİ VE KEMAL HALİL TANIR” Güray Önal                             

 ________________________

15. “YOK OLMAK ÜZERE OLAN MUDURN IRMAKLARI”  Ali Tunçkol

 __________________________                             

16. “MUDURNULU NALÇACI HALİL EFENDİ TEKKESİ” Güray Önal

___________________________

17. “MUDURNU’DA TASAVVUF MUSİKİSİ” Güray Önal

 __________________________

18. “MUDURNU’DA KARAASLAN SÖYLENCELERİ” Mehmet Tunçkol            

___________________________

19. MUDURNU ABANT DİBİ KÖYLERİ ÜZERİNE 1940 YILINDA YAPILMIŞ BİR İNCELEMEDEN NOTLAR” Prof. Dr. Pertev Naili Boratav.

___________________________

20. “BORATAVLARIN AİLE KÖKLERİ VE MUDURNU’DA BİR ÇOCUKLUK ANISI” Mehmet Tunçkol                                              

___________________________               

21. ”ÇETİN ÖZKÖK İLE SÖYLEŞİ” Mehmet Tunçkol                                                                        

_______

22.  “MUDURNULULAR DERNEĞİ’NDEN KORKUT BORATAV’A HOŞ BİR SÜRPRİZ” Mehmet Tunçkol.          ---------------------------------------                                                    

23. “MUDURNU KUVAYI MİLLİYE DESTANI I. BÖLÜM- ATEŞÇİÇEĞİ-BİR DESTAN DENEMESİ” Adnan Durmaz

BÜLTENLERİMİZDE KONU BAŞLIKLARI

MUDURNULULAR DERNEĞİ BÜLTENİ 7. SAYI. MAYIS- 2014

­­                                  İÇİNDEKİLER

 

1.“Ord.Prof. Dr. CURT KOSSWİG ve ABANT- ABANT’I TANITIYORUZ” Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu. 

 __________________________

2.”ABANT GÖLÜ TABİAT PARKI’NDA ÇEVRE KORUMASI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN ÖNEMİ” Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu. 

 __________________________

3. “Prof. Dr. BURHAN AYTUĞ İLE ABANT HAKKINDA ” Dr. Derya Akdemir

___________________________

4.”ALİ KILIÇ İLE RÖPORTAJ” Dr. Derya Akdemir

___________________________

5. “DOĞADA GİZEMLİ BİR GERDANLIK ABANT GÖLÜ TURBALIĞI” Suat Tosun.

___________________________

6. “ABANT’IN SUCUL BİTKİLERİ” Yard. Doç. Dr. Nursel İkinci                                                                                                   

 __________________________                                                                         

7. ”MUHİTTİN FEHMİ ÖZGEN’İN 1950’Lİ YILLARDA ABANT YÖRESİNDEN TOPLADIĞI FLORA ÖRNEKLERİ” Mehmet Tunçkol

 __________________________                                   

8. ”ABANT’I NASIL BULDUK NASIL TANITTIK? Reşat Aker”                                                  

___________________________

9. “ZEKİ VELİDİ TOGAN VE PERTEV NAİLİ BORATAV’IN 1931 YILINDA ABANT YAYLALARINDA YAPTIKLARI İNCELEME GEZİSİ NOTLARI”  

 __________________________ 

10. “ABAND EŞİ BULUNMAZ BİR GÖLDÜR”   Zuhuri Danışman

___________________________              

11. “ABANT GÖLÜ’NDE” Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu      

___________________________

12. YAYLA GÜNLERİM” B. Pınar Anlatımıyla -Mehmet Tunçkol                                                                         

___________________________

13. “ABANT GÖLÜ TABİAT PARKI’NDA YAŞAYAN KUŞ TÜRLERİ VE MEMELİ HAYVAN TÜRLERİ”

___________________________                                                                      

14. ”ABANT’I NEDEN KORUMALIYIZ?” Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu                             

 __________________________

15. “ABAND GÖLÜ-ABAND BİR SANATORYUM YERİDİR”   Burhan Belge                                   

 __________________________                             

16. “BİR VARMIŞ ABAT BİR YOKMUŞ KAZ GÖLLERİ” Mehmet Tunçkol                                                                                  

___________________________

17. “ABANT’I HATIRLAMAK” “BABAM FETHİ AKŞİRAY’IN ANISI” Şükran Akşiray- Ali Hilmi Akşiray.                                                                             

 __________________________

18. “ABANT GÖLÜ’NDE YAŞAYAN BALIK ÖRNEKLERİ”

___________________________

19. BOLU’NUN ATATÜRK BAYRAMI VE ABANT GÜNÜ ” Vahap Tuncer

___________________________

20. “ABANT BAYRAMLARI SÖYLEŞİLER- İHSAN ÖZBAY” Mehmet Tunçkol                                              

___________________________                

21. ”ABANT GÖLÜ TABİAT PARKI SINIRLARINDA YAYLASI OLAN KÖYLERİN BAŞLICA SORUNLARI-SÖYLEŞİLER” Mehmet Tunçkol                                                                         __________________________

22.  “BAŞBAKANLIK CUMHURİYET ARŞİVLERİNDE ABANT BELGELERİ”                                                                                       _________________________

MUDURNULULAR DERNEĞİ BÜLTENİ 8. SAYI. EKİM-2015

­­                               İÇİNDEKİLER

 

1. BOLU’DA MİLLİ MÜCADELE’NİN ÖNCÜLERİ İÇİNDE YER ALAN TIBBİYELİLER  -SOLMAZ VE AHMET BAYSAL İLE BİR SÖYLEŞİ- Mehmet Tunçkol

___________________________

2. DİŞ DOKTORU MEHMET TEVFİK ATAY  (1900-1987) Şerafettin Şahin    

___________________________                                                                                                  

3.  DİŞÇİ HAKKI REFİK EFENDİ (ONUK) (1870-1956) Şerafettin Şahin

___________________________

4.  AHMET TALAT ONAY (1885-1956)  (MİLLİ MÜCADELE GÜNLERİNİN BOLU MAARİF MÜDÜRÜ)  Mehmet Tunçkol       

_________________________

5.  Gazi Mustafa Kemal’in Göynük’te Kahve Molası.  Doç. Dr. Erol Öztürk. Abant İzzet Baysal Üniversitesi.   Fen Edebiyat

 -------------------------------

6. HAYIRSEVERLİK VE İYİ İNSAN*  Gökhan AYDINER- Bolu Eski Valisi

___________________________

7. İZZET BABA VE GENÇLİK.       Ali Tunçkol

___________________________

8. ABANT’ TA ENDEMİK BİR ALIÇ TÜRÜ: Crataegus tanacetifolia Lam. Pers.

Prof. Dr. Meral Ünal. Aslıhan Çetinbaş.

___________________________

9.  YALAKLAR.  AİBÜ. Prof. Dr. Okan KülköylüoğluLimnoloji Derneği, Bolu

___________________________

10. BOLU –KÖROĞLU DAĞLARI’NDA İNSAN YERLEŞMELERİNİN TARİHİ VE İKLİM DEĞİŞİMİNE AİT BAZI GÖRÜŞLER .*  Suat Tosun.

___________________________

11. ABANT ANILARI.  Ali KILIÇ

___________________________

12. DERTLİ İÇİN ANIT MEZAR. Yrd.  Doç. Dr. İsmail Hakkı AKYOLOĞLU  A.İ.B.Ü. Eğt. Fak.     Güzel Sanatlar Eğt. Bölümü

___________________________

13. KÖROĞLU DESTANI.  Şerafettin Şahin

___________________________

14. NEYZEN TEVFİK’İN YAŞAMI VE ŞİİRLERİNDEN KESİTLER (24 Mart 1879-28 Ocak 1953)  Şerafettin Şahin

___________________________

15.  TANİN GAZETESİ YAZARI AHMET ŞERİF BEY’İN 1913-1914 BOLU GEZİSİNDEN SEÇMELER

___________________________

16. İTTİHAT VE TERAKKİ CEMİYETİ’NİN KURUCU KADROLARINDAN  

   UNUTULAN ÜÇ İSİM   * Selahattin İkiz, Mehmet Tunçkol.  

___________________________            

17. ERMENİ KONUSU ve Bolulu ermeni yurttaşların beyannamesi. Sabahattin Yoldaş

___________________________

18. ERMENİ OLAYLARI İLE İLİŞKİLENDİRİLEN MİTHAT AKİF BEY’İN

BOLU’DAN MALTA’YA UZANAN SÜRGÜN YILLARI. Mehmet Tunçkol

___________________________

19. ŞEHİT MİRALAY MEHMET NÂZIM BEY BOLU’DA” Mehmet Tunçkol

___________________________

20. AHMET RECAİ (DANIŞMAN) EFENDİ  (01.07.1874 - 16.07.1933) ( MİLLİ MÜCADELE GÜNLERİNİN AYDIN, YURTSEVER BOLU MÜFTÜSÜ)Mehmet Tunçkol

___________________________

        MUDURNULULAR DERNEĞİ BÜLTENİ 9. SAYI. KASIM-2016

­­                                                               İÇİNDEKİLER

1.Mudurnulular Derneği Bülteni Tanıtım Toplantısı: Ahmet Baysal’ın Konuşmasından Kısa Notlar.

___________________________

2.Ahmet Canip (Baysal) Efendi ve Ailesi: Ahmet Canip Baysal, Hafiza Behiye Baysal, İzzet Baysal, Mehmet Şakir Baysal, Ahmet Baysal ve Solmaz Baysal. Hazırlayan: Mehmet Tunçkol

___________________________

3.Hayırlara Adanmış Bir Ömür-İzzet Baba: Ali Tunçkol.

___________________________

4.İzzet Baysal’ın Türk Halk Müziği ve Klasik Türk Müziği Tutkusu: Yard. Doç. Dr. İsmail Hakkı Akyoloğlu.

___________________________

5. Türkiye’de Eşsiz Bir Jeolojik Miras: Seben Fosil Ormanları: Prof. Dr. Ünal Akkemik.

___________________________

6. İncirin Gizemli Öyküsü: Prof. Dr. Meral Ünal-  Özlem Aytürk.

___________________________

7. Bolu’da Kökez Çeşmeleri ve Yalaklar. Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu.

___________________________

8. Yeniçağa Önemli Doğa Alanı: Yard. Doç Dr. Cihangir Kirazlı.

___________________________

9. Karagöl (Kıbrıscık, BOLU) ve Limnoekolojik Özellikleri. Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu-Umutcan Gürer.

___________________________

10. Taşlıyayla-Kızık (Bolu-Seben) Çevresinin Endemik Bitkileri: Bilge Tunçkol-Ünal Akkemik.

___________________________

11a. Bolu Orman Mektebi: Doç. Dr. Nuray Özdemir.

___________________________

11b. Bolu’da Kontralit Fabrikası Kurmaya Yönelik Girişimler: Doç. Dr. Nuray Özdemir.

___________________________

11c. Bolu Sümerbank Kağıt Sanayii Tesisi ve İşletilmesi Kararnamesi: Doç. Dr. Nuray Özdemir.

___________________________

12. GBS Gentaş Lamine-Lif A.Ş. Tarihi Geçmişi-Akif Aydın. GBS GENTAŞ Müdürü.

___________________________

13. Tanin Gazetesi Yazarı Ahmet Şerif Bey’in Bolu Gezisi Mektuplarından Seçmeler-1913 Bolu’da Eğitim.

___________________________

14.Bolulu Çocuğun Atatürk’e (Gazi Paşa’ya) Mektubu: Mehmet Tunçkol.

---------------------------------------------

15. Ahmet Refik Üstok (Firaki) -1881/1949: Selahattin İkiz.

-------------------------------

 16.Kırsal Kalkınmasında Katılımcı ve Sürdürülebilir Yaklaşımın Önemi: Yard. Doç. Dr. Dilek Eroğlu.


17. ‘UNESCO Dünya Mirası’ Olmaya Doğru Mudurnu: Dr. Ayşe Ege Yıldırım

___________________________

18. “Anadolu’dan Bir Tanık: Bengüboz’un Objektifinden Mudurnu’da Erken Cumhuriyet Dönemi” Sergisi Ankara ve İstanbul’da Ses Getirdi… Sıra Anavatanında: Dr. Ayşe Ege Yıldırım

___________________________

19. 1897 Osmanlı Yunan Harbi’ne Katılan Mudurnulu Askerlerin Destanı. (Pertev Naili Boratav Arşivi’nden Seçmeler): Mehmet Tunçkol.

___________________________

20. “Bizim Salim Çavuş ve Kızı Müjgan Cunbur. (Dr. Fatma Müjgan Cunbur İle Söyleşi)- (Mithat Çokal İle Söyleşi): Mehmet Tunçkol.

___________________________

21. Kıldıran Takım Elbiseli Çocuğun Arifiye Köy Enstitüsü’ne Yolculuğu (Mustafa Büyükkırlı Anlatımıyla) : Mehmet Tunçkol.

___________________________

22.CemalVedia Öğretmenle Söyleşi – (Bir Ailenin Selanik’ten Trablusşam’a ve İstanbul’dan Bolu’ya Uzanan Yaşam Çizgisinden Kesitler): Mehmet Tunçkol.

___________________________

23. İlkokul Öğretmenim Kadriye (Atay) Hanım (Muharrem Günal İle Söyleşi) : Mehmet Tunçkol.

___________________________

24. Bolu Mutasarrıfı Osman Nuri (Bir İşbirlikçi): Mehmet TunçkoL

___________________________

BÜLTENLERİMİZDE KONU BAŞLIKLARI

  MUDURNULULAR DERNEĞİ BÜLTENİ 10. SAYI. KASIM-2016

­­                                                               İÇİNDEKİLER

1.YAŞATILAN AHİLİK DEĞERLERİYLE MUDURNU KENTİ” Celalettin Çelebi         

---------------------------------------------     

 2.”AHİLİĞİNİN KISA TARİHÇESİ” Mehmet Tunçkol    

--------------------------------------------                  

3. “DARÜŞŞAFAKA YAKACIK REZİDANS SAKİNLERİNİN ÜÇ GÜNLÜK BOLU TURUNDAN İZLENİMLER” Ahmet Baysal, Solmaz Baysal ve Darüşşafaka Gezginleri.                                                                                              ---------------------------

4.”HALK GELENEĞİNDE ATATÜRK VE ATATÜRK DEVRİMLERİ” Pertev Naili Boratav.                                        ---------------------------------                                                      

5. “BOLU ve İLÇELERİNDE CUMHURİYET DÖNEMİNDE YAPILAN HALK BİLİMİ (FOLKLORE) ARAŞTIRMALARI Yard. Doç. Dr. İ. Hakkı Akyoloğlu

---------------------------------------------

6. “ATATÜRK’ÜN MUDURNU HALKEVİ’NE HEDİYE ETTİĞİ FOTOĞRAF” Mehmet Tunçkol                                                       

---------------------------------------------

                              

7. ”I.DÜNYA SAVAŞI VE İSTİKLÂL SAVAŞI GAZİSİ ARSLAN SÜKAN BEY Mehmet Tunçkol                                                       

---------------------------------------------

 

8. ”BİLİM İNSANI KİMDİR? BİLİM İNSANI NASIL OLUNUR? NASIL OLUNMAZ?Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu                                                    

---------------------------------------------

9. “BOLU YABAN HAYATI’NDA DEV EKOSİSTEM HİZMETÇİSİ. (Avrupa’nın en büyük yırtıcı kuş türü, Kara Akbaba) Yrd. Doç. Dr. Cihangir Kirazlı”  

---------------------------------------------

10. “BOLU İLİ FLORASINA KATKILAR”   Bilge Tunçkol      

---------------------------------------------              

11. “MANTAR ZEHİRLENMELERİNE DİKKAT!” AİBÜ Öğr. Gör. Ebru Çelebi

---------------------------------------------      

12. SÜLÜKLÜ GÖL OLUŞUMU VE ÇEVRESİNDE YAPILMIŞ BAZI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR” Suat Tosun                                                                               

 -------------------------------------------

13. “MUTASARRIF ALİ HAYDAR BEY’İN DÜZCE-BOLU İSYANLARINDAKİ SORUMLULUĞU” Mustafa Yüğün.                                                            

---------------------------------------------

   

14. ”AHMET MİTHAT ALTIOK (1884- 1962)” Mehmet Tunçkol           

---------------------------------------------             

15. “MUDURNU   AHİLİK SEMPOZYUMLARI”                                      

-------------------------------------------

16. “1940’LI YILLARDA MUDURNU’DA HAMAMLAR VE HAMAM KÜLTÜRÜ” Ali Tunçkol                                                                                 

---------------------------------------------

 

17. “İZZET KUTUCUOĞLU’NUN KALEMİNDEN ŞÜKRÜ ŞAMLIOĞLU ANILARI” Selahattin İkiz                                                                              

---------------------------------------------       

18. “DERTLİ GAZETESİNDEN SEÇMELER” Mehmet Tunçkol             

--------------------------------------------- 

19. NEFER MESTAN’IN YEMEN’DEN GELEN MEKTUBU”

Şerafettin Şahin                                                                                                

---------------------------------------------

20. MUDURNU’DA SON “DEBBÂĞ AHİBABA”(KEYVANZADE HACI MEHMET AĞA -AHOPBA-)Mehmet Tunçkol                                           

---------------------------------------------                     

21. ”İTTİHAT TERAKKİ’NİN MİLLİ BURJUVA YARATMA POLİTİKASI VE BOLU MİLLETVEKİLİ MEHMET HABİP BEY” Mehmet Tunçkol      

---------------------------------------------                                                        

22.  “BOLU’MUZUN YAŞAYAN ASIRLIK ÇINARLARINDAN NURETTİN EGE İLE SÖYLEŞİ”   Mehmet Tunçkol –Selahattin İkiz          

---------------------------------------------                  

23. “EDİP ATALAY İLE SÖYLEŞİ”    Mehmet Tunçkol                 

---------------------------------------------

                                            

MUDURNU BELEDİYESİ TARİH KÜLTÜR BÜLTENİ

                              İÇİNDEKİLER

 

1.“MUDURNU BELEDİYESİNİN SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERİ” Kamuran Esen

__________________________   

2.”folklor uzmanı Pertev naili boratav kültür evi” Necdet Akay

___________________________         

3. “Mudurnu kültürel miras alanı yönetim planı ile özgün değerlerini koruyan, sürdürülebilir kalkınmayı başaran bir Mudurnu yolundayız” Dr. A. Ege Yıldırım

___________________________

4.”MUDURNU’NUN TARİHİ KÜLTÜREL ÖNEMİ VE GÖREVLERİMİZ” Mehmet İnegöl

___________________________

5. “BOLU-MUDURNU İLÇESİNDEKİ ESNAF DUASI RİTÜELİNİN FOLKLORİK, EDEBİ, DİNİ VE AHLAKİ YÖNLERİYLE ANALİZİ” Ergün Veren

___________________________

6. “MUDURNULU FATMA KADIN” Güray Önal

__________________________                                                        

7. ”çanakkale’de Mudurnulu keskin bir nişancı-gazi molla Mehmet Taşköprü” Ali Tunçkol

 __________________________                        

8. ”TELLİ DAYI- NALBANT MUSTAFA ÖREN- ATATÜRK’ÜN ATININ TEDAVİSİ -MİRALAY NAZIM BEY’İN ŞEHİT OLUŞU” Mehmet Tunçkol              __________________________

9. “KURTULUŞ SAVAŞI’NDA MUDURNU KADINI”   Mehmet Karakaşoğlu

 __________________________

10. “MUDURNU’DA TAVUK ETİ YEMEKTEN BIKAN SEYYAH FREDERICK BURNABY” Güray Önal

 __________________________                  

11. balkanların ve anadolu’nun efsane çete lideri- bulgar sadık (yüzbaşı mehmet sadık poğda) mudurnu’da”  Mehmet Tunçkol

___________________________

12. TÜRK KÜLTÜR YAŞAMININ BÜYÜK İSMİ DR. MÜJGAN CUNBUR’U SONSUZLUĞA UĞURLADIK” Mehmet Tunçkol

___________________________

13. “REFİK HALİT KARAY” Güray Önal

___________________________                                                      

14. ”MUDURNU TÜRKÜLERİ” Pertev Nail Boratav

 __________________________

15. MUDURNU’nun kültürel ve folklorik değerleri” Kamuran Esen

 __________________________                                  

16. bahar bayramlarının tarihi kökenleri-mudurnu’da betnem (betnam-betlem) kutlamaları” Mehmet Tunçkol                                  

___________________________

17. ŞEYHUL UMRAN VELİ HAZRETLERİ VE ŞEHRİMAN CAMİSİ” Güray Önal

___________________________

18. “ÇETMİ (ÇEPNİ) KÖYÜHOROZ BAYRAMI” Mehmet Tunçkol

___________________________                

19. ”MUDURNU YUKARI HAMAM” Güray Önal

 __________________________

Video Albümü

Bolu Mudurnu Adapazarı güzergahında yolculuk yapanların türküsü.

Ada Yolu Kestane Türküsü

Etiketler: